Czwartek z ...

29.IV 2021 - Modlitwa o powołania kapłańskie

Trwamy w tygodniu modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Nasza modlitwa w tych intencjach jest bardzo ważna. Z roku na rok coraz mniej osób wybiera drogę życia poświęconego Bogu i Kościołowi. Jednak warto pamiętać, że cały Kościół jest wspólnotą kapłańską, której strukturę tworzą kapłaństwo chrzcielne i kapłaństwo urzędowe (KKK 1132). Każdy ochrzczony jest uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa. On jest naszą Głową, my jesteśmy Jego Ciałem. Przez chrzest zostaliśmy włączeni do Ludu Bożego.

15 IV 2021 - Eucharystia - Uczta Paschalna

„Msza Święta jest równocześnie i nierozdzielnie pamiątką ofiarną, w której przedłuża się ofiara Krzyża, i świętą ucztą Komunii Ciała i Krwi Pana. (…) Przystępować do Komunii świętej oznacza przyjmować samego Chrystusa, który ofiarował się za nas” (KKK 1382).

25 III 2021 - Eucharystia – Ofiara Chrystusa i Kościoła

„Kościół, który jest Ciałem Chrystusa, uczestniczy w Ofierze swojej Głowy. Razem z Chrystusem ofiaruje się cały i łączy się z Jego wstawiennictwem u Ojca za wszystkich ludzi. W Eucharystii ofiara Chrystusa staje się także ofiarą członków Jego Ciała. Życie wiernych, składane przez nich uwielbienie, ich cierpienia, modlitwy i praca łączą się z życiem, uwielbieniem, cierpieniami, modlitwami i pracą Chrystusa i z jego całkowitym ofiarowaniem się, i nabierają w ten sposób nowej wartości” (KKK 1368).

18 III 2021 - Eucharystia – pamiątka ofiary Chrystusa

„Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, aktualizacją i ofiarowaniem sakramentalnym Jego jedynej ofiary w liturgii Kościoła, który jest Jego Ciałem” (KKK 1362).

 

11 III 2021 - Jezus Chrystus – Arcykapłan ustanawiający Ofiarę Eucharystii

Jezus Chrystus – Arcykapłan ustanawiający Ofiarę Eucharystii

 

25 II 2021- Jezus Chrystus – Arcykapłan składający ofiarę przebłagania

Jezus Chrystus, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara, wysłużył nam usprawiedliwienie. „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej – czytamy w Liście do Rzymian – a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi” (Rz 3, 23-25).

18 II 2021 - Jezus Chrystus - Arcykapłan składający Ofiarę doskonałą

Jezus Chrystus – Arcykapłan składający Ofiarę doskonałą

11 II 2021 - Jezus Chrystus – Arcykapłan otwierający drogę

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga” (KKK 27). Tak, ludzie od wieków szukają Boga i pragną do Niego dotrzeć. Bóg odpowiedział na te poszukiwania i sam wyszedł z inicjatywą. Objawił się ludowi Izraela i zawarł z nim przymierze. Izraelici stali się ludem Pana, a jednak mieli świadomość, że ciągle jest coś, co ich od Boga oddziela – grzech. Dlatego składali Bogu ofiary przebłagania. Bóg był obecny wśród swego ludu, a jednak w dalszym ciągu był niedostępny.

04 II 2021 - Jezus Chrystus – Arcykapłan Nowego Przymierza

Po wyjściu Izraelitów z Egiptu, na górze Synaj Bóg zawarł z nimi przymierze. Zapewniało ono istnienie Izraela jako Ludu Bożego, ale przede wszystkim mówiło o więzi, relacji, jaka łączy Boga ze swoim ludem. Trwanie tego przymierza zostało uzależnione od wierności Izraela: „jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów” (Wj 19,5). W Starym Testamencie Bóg wielokrotnie się skarży, że lud to przymierze zerwał (por. Jr 31,32), że w nim nie wytrwał.

28 I 2021 - Jezus Chrystus - Arcykapłan nieskalany

Arcykapłani Starego Przymierza, mimo tego że dbali o czystość rytualną i własną świętość polegającą na izolowaniu się od reszty ludu, byli ludźmi obciążonymi słabością. Jezus uczynił dokładnie odwrotnie. „Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem” (Flp 2,6). Stał się naszym Bratem, zechciał wejść w ludzką rzeczywistość, obarczył się naszą słabością, grzechem, dźwigał nasze choroby i w tym wszystkim pozostał święty.

Strony

Subskrybuj RSS - Czwartek z ...
Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal