Formacja

Założenia formacji określili Założyciele; Ojciec przestrzegał, by tylko światłe, gorliwe i apostolskie niewiasty podnieść do godności Sióstr Aniołów. Uwrażliwiał, by wykształcenie religijne sióstr było rozległe, równało się wykształceniu kapłanów. Matka zaś, kardynalną treść formacji zakonnej, koniecznej wszystkim, którzy wstępują na drogę rad ewangelicznych, zamknęła w ewangelicznych słowach: „Idź (posłuszeństwo), sprzedaj co masz (ubóstwo), rozdaj ubogim (miłość bliźniego) i naśladuj mnie (czystość i umartwienie)...” (Mk 10, 21)

Realizacja następuje w poszczególnych etapach formacji:

- aspirat - czas trwania oraz warunki są zależne od sytuacji kandydatki

- postulat – do 2 lat
Zwany wstępną "próbą". Celem postulatu jest bliższe przygotowanie się do życia zakonnego, rozeznawanie powołania; ułatwienie przejścia ze świata do życia w zgromadzeniu; przygotowanie się do nowicjatu.

- nowicjat – 2 lata
Celem nowicjatu jest przygotowanie do złożenia pierwszych ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa poprzez formację intelektualną (wykłady z teologii) i duchową (uprzywilejowany czas na modlitwę) i społeczną (życie we wspólnocie). Nowicjat kończy się złożeniem ślubów czasowych.

- juniorat – 6 lat
Celem junioratu jest przygotowanie się do ślubów wieczystych rozumianych jako świadomy i nieodwołalny dar z siebie, złożony Chrystusowi - swemu Oblubieńcowi. To czas na teoretyczne i praktyczne przygotowanie się do pracy w zgromadzeniu poprzez podejmowanie studiów i uzupełnianie wykształcenia zawodowego. Okres junioratu kończy się złożeniem ślubów wieczystych.

Formacja permanentna, która rozpoczyna się po ślubach wieczystych jest nieustannym nawracaniem się i wzrastaniem ku Bogu poprzez codzienną wierność, spełnianie swoich obowiązków zakonnych i zawodowych oraz udział w rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal