FORMACJA

Formacja zakonna jest procesem, który ma pomóc siostrom coraz lepiej poznawać, kochać i naśladować Jezusa. To On jest głównym „formatorem” osoby powołanej. I to Jego łaska przemienia. Poza wspólnym dla wszystkich celem, ma ona swój charakterystyczny przebieg i program w każdym instytucie życia konsekrowanego

Założyciele Sióstr od Aniołów stawiali mocny akcent na formację sióstr, na ich ciągły rozwój. Ojcu Wincentemu zależało, „by tylko światłe, gorliwe i apostolskie niewiasty podnieść do godności Sióstr Aniołów”. Uwrażliwiał, by wykształcenie teologiczne sióstr było rozległe, równało się wykształceniu kapłanów. Matka Bronisława zaś, główną treść formacji zakonnej zamknęła w ewangelicznych słowach: „Idź (posłuszeństwo), sprzedaj co masz (ubóstwo), rozdaj ubogim (miłość bliźniego) i naśladuj Mnie (czystość i umartwienie) …” (Mk 10, 21). Etapy formacji dostosowane są do ogólnych norm kościelnych:

 • Aspirat – czas trwania oraz warunki są zależne od sytuacji kandydatki.
 • Postulat – do 2 lat
  Zwany jest wstępną „próbą”. Jego celem jest bliższe przygotowanie się do życia zakonnego, rozeznawanie powołania, ułatwienie przejścia z dotychczas prowadzonego życia, do życia w zgromadzeniu.
 • Nowicjat – 2 lata

  Celem nowicjatu jest przygotowanie do złożenia pierwszych ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa poprzez formację intelektualną (wykłady z teologii) i duchową (uprzywilejowany czas na modlitwę) i społeczną (życie we wspólnocie). Nowicjat kończy się złożeniem ślubów czasowych.

 • Juniorat – 6 lat

  Celem junioratu jest przygotowanie się do ślubów wieczystych rozumianych jako świadomy i nieodwołalny dar z siebie, złożony Chrystusowi – swemu Oblubieńcowi. To czas na teoretyczne i praktyczne przygotowanie się do pracy w zgromadzeniu poprzez odejmowanie studiów i uzupełnianie wykształcenia zawodowego. Okres junioratu kończy się złożeniem ślubów wieczystych.

 • Formacja permanentna

  Rozpoczyna się po ślubach wieczystych. Jest nieustannym nawracaniem się i umacnianiem osobistej relacji z Bogiem  poprzez codzienną wierność, rozwój duchowy, spełnianie swoich obowiązków zakonnych i zawodowych oraz udział w rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych.